Ticketcase logo

Handelsaftale

Bestemmelserne i nærværende Handelsaftale er inkorporeret i Ticketcases Vilkår og Betingelser ved henvisning. Ingen del af nærværende Handelsaftale skønnes på nogen måde at ændre nogen del af Vilkårene og Betingelserne.

Nærværende Handelsaftale indeholder vigtige oplysninger om de vilkår, der styrer Ticketcases forhold til de Arrangører, der bruger vores Tjenester. Nærværende Handelsaftale bedes læses grundigt.

Definitioner, der bruges i nærværende aftale, forklares i vores Vilkår og Betingelser.

1. Handelsaftalens formål

Nærværende Handelsaftale angiver de vilkår og betingelser, der gælder for de Arrangører, der bruger Tjenesterne til at administrere deres events og billetudstedelse. Ved at acceptere Vilkårene og Betingelserne accepterer du vilkårene i nærværende Handelsaftale og indgår en juridisk bindende kontrakt med Ticketcase.

Ticketcase er ikke forpligtet af vilkår, som Ticketcase ikke specifikt har accepteret skriftligt. Eventuelle vilkår og betingelser, som Arrangøren forelægger, og som er uforenelige med eller er i tillæg til Ticketcases Vilkår og Betingelser, er uden retsvirkning og ugyldige, medmindre Ticketcase specifikt accepterer dem skriftligt.

Ticketcase er under ingen omstændigheder ansvarlig for nedetid og/eller afbrydelse af Tjenesten eller for direkte eller indirekte tab, som Arrangørerne lider på grund af nedetid og/eller afbrydelse.

2. Oplysninger om den registrerede Arrangør

2.1 Yderligere oplysninger

Hvis en Arrangør opretter en betalingsevent på Tjenesterne, kan Ticketcase kræve, at Arrangøren skal afgive ekstra oplysninger om sig selv eller en enhed, de repræsenterer (”Ekstra Registreringsoplysninger”). Arrangøren accepterer at give sådanne oplysninger rettidigt og fuldstændigt og at sikre, at de forbliver korrekte ved at opdatere dem.

2.2 Tilladelse til videregivelse

Arrangøren giver Ticketcase tilladelse til at dele oplysninger om Arrangørens events og transaktioner på Tjenesterne med Ticketcases Betalingsbehandlingspartnere og Arrangørens bank, hvor det måtte være nødvendigt.

2.3 Undladelse af levering

Ticketcase forbeholder sig retten til at ophæve Arrangørens konto og tilbageholde beløb, der skyldes Arrangøren, såfremt Arrangøren undlader at levere nøjagtige oplysninger eller at gøre dette inden for den angivne tidsramme.

2.4 Automatisk udløste e-mails

Arrangøren er klar over, at visse funktioner, som leveres af Ticketcase, genererer automatiske e-mails til Forbrugerne. Det er Arrangørens eneansvar at bruge denne automatiske e-mailtjeneste i overensstemmelse med gældende ret.

2.5 Indbakke og notifikationer

Det er arrangørens eneansvar regelmæssigt at tjekke sin indbakke og notifikationer på Ticketcases platform. Ticketcase er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, som Arrangøren måtte lide på grund af Arrangørens undladelse deraf.

3. Betalingsproces

3.1 Generelt

3.1.1 Betalingsmetode

Ticketcase opkræver Billetfortjeneste på vegne af Arrangøren og fungerer derved som en begrænset betalingsopkrævningsagent via sine egne Betalingsbehandlingspartnere. Dette benævnes ”Ticketcases Betalingsbehandling” (”TBB”).

3.1.2 Ticketcases rolle

Ud over at fungere som en begrænset opkrævningsagent på vegne af Arrangøren tilbyder Ticketcase ingen bank- eller indlånstjenester eller tilsvarende tjenester.

For at muliggøre TBB anvender Ticketcase tredjepartsgateways, -betalingsbehandlere, -indløsere osv. (”Betalingsbehandlingspartnere”). Lovene og bestemmelserne for disse Betalingsbehandlingspartnere gælder for både Ticketcase og Arrangørerne.

Arrangørerne kan få vist en balance over Billetfortjenesten for deres events, når de logger ind på deres Ticketcase-konto. Bemærk, at denne balance alene udgør en generel og simpel fordring mod Ticketcase og ikke et værdiopbevaringsmiddel.

3.1.3 Bekræftelsesmeddelelser

Når en Forbruger har afgivet en ordre via Ticketcase, genererer vi en bekræftelsesmeddelelse med et unikt bekræftelsesnummer for den Forbrugers ordre.

Arrangøren accepterer uden forbehold at opfylde ordrer, der bekræftes af Ticketcase. Det er Arrangørens pligt at kontrollere en Forbrugers bekræftelsesnummer eller eventuelle eventbegrænsninger, inden eventen finder sted.

3.1.4 Gældende gebyrer

Ticketcase opkræver et servicegebyr (Ticketcases Servicegebyr) for at muliggøre billetsalg, abonnementsbilletter, betalte registreringer, indsamling af donationer og salg af merchandise. Arrangøren accepterer at betale Ticketcases Servicegebyr ved at medtage det i billetprisen. Alternativt kan Arrangøren beslutte, at Forbrugeren betaler Ticketcases Servicegebyr, i hvilket tilfælde gebyret lægges til den samlede ordrepris ud over billettens pålydende værdi.

Ticketcases Servicegebyrer varierer afhængig af land og behandlingsvaluta. Aktuelle gebyrer kan ses her. Bemærk, at gebyrerne kan ændres, hvilket vil komme tilsvarende til udtryk.

Arrangørerne kan anmode om yderligere Tjenester som markedsføring, leasing af udstyr, trykte billetter osv. Sådanne Tjenester ydes efter Ticketcases skøn og er omfattet af en særskilt, skriftlig aftale. Disse ekstra Tjenester kan blive genstand for særskilte gebyrer (”Sekundære Gebyrer”), som meddeles Arrangøren forud for Arrangørens accept af Tjenesterne. Ticketcases Servicegebyr og de Sekundære Gebyrer benævnes samlet ”Gebyrer”.

Ticketcase kan tilbyde og opkræve Forbrugerne for valgfrie tillægstjenester, herunder blandt andet billetforsikring, postlevering og billetkvitteringer på mobilen. Gebyrer for sådanne tjenester videregives ikke til Arrangørerne. Ticketcase kan vælge at oprette og indhente sådanne gebyrer fra Forbrugerne.

3.2 Ticketcases Betalingsbehandlingsprocedure

3.2.1 Proces

Betalingsprocessen finder sted via Ticketcases Betalingsbehandlingspartnere. Ticketcase overfører al Billetfortjeneste til den bank, som Arrangøren har angivet, inden for 5 (fem) hverdage efter eventens afholdelse. Billetfortjenesten fra salg af abonnementsbilletter overføres til den bank, som Arrangøren har angivet, inden for 5 (fem) hverdage efter udløbet af abonnementsperioden, medmindre andet er aftalt. Det afhænger af Arrangørens bank, hvornår overførslen vil være synlig på Arrangørens konto. Denne overførsel er genstand for:

Fradrag af alle relevante Gebyrer

Ticketcases ret til at modregne beløb, der måtte skyldes os i henhold til nærværende Handelsaftale, Vilkårene og Betingelserne eller eventuelt andre aftaler mellem Ticketcase og Arrangøren

Eventuelt andre fradrag, der er omfattet af nærværende Handelsaftale

Eventuelt etablerede hensættelser som beskrevet senere i nærværende Handelsaftale

Ticketcase opkræver Arrangøren ekstra gebyrer for alternative betalingsmetoder, herunder (men ikke begrænset til) Swish, MobilePay, Paypal, Klarna osv. Sådanne gebyrer kan ikke videregives til Forbrugerne. For yderligere oplysninger henvises til her.

Alle udbetalinger betales alene til den udbetalingskonto, som tilvejebringes af Arrangøren for Tjenesterne under ”Bankoplysninger”. Arrangørerne aftaler, at Ticketcase alene benytter de angivne bankoplysninger til at muliggøre overførsel af Billetfortjenesten, også selvom oplysningerne er forkerte. Arrangørerne accepterer at godtgøre Ticketcase for tab, der måtte opstå på grund af vores brug af angivne bankoplysninger.

Som angivet ovenfor udbetales udbetalinger forventeligt inden for 5 (fem) hverdage efter en events afholdelse. På grund af eksterne forhold, som Ticketcase ikke er ansvarlig for, kan udbetalinger dog være forsinkede.

3.2.2 Ticketcase som opkrævningsagent

Arrangøren udpeger hermed Ticketcase som opkrævningsagent med begrænset udbetaling udelukkende med det formål at opkræve betalinger fra Forbrugerne for Arrangørens events gennem Ticketcases Betalingsbehandlingspartnere.

Alle betalinger, som foretages af en Forbruger til Ticketcase, betragtes som betalinger, der foretages direkte til Arrangøren. Arrangøren leverer alle varer og tjenester, som der reklameres for, til Forbrugeren, som om Arrangøren havde modtaget Billetfortjenesten direkte fra Forbrugeren, også hvor Ticketcase stadig mangler at overføre denne Billetfortjeneste.

Arrangøren accepterer, at Ticketcase i sin rolle som begrænset agent har tilladelse til at:

Gøre det muligt for Forbrugerne at overføre billetter, når dette er tilladt af Arrangøren

Opbevare og udbetale Billetfortjenesten på Arrangørens vegne som angivet i nærværende Handelsaftale

Give tilbagebetalinger til Forbrugerne

Administrere tilbageførsler for kreditkort

Ticketcase påtager sig intet ansvar for Arrangørens handlinger eller undladelser. Arrangøren forstår, at Ticketcases forpligtelse til at overføre Billetfortjenesten til Arrangøren afhænger af, at Billetfortjenesten modtages af Forbrugerne.

3.2.3 Forudbetalinger

Al Billetfortjeneste for en given event tjenes først af Arrangøren efter afslutningen af den relevante event henholdsvis efter afslutningen af den sidste event i abonnementsperioden.

Hvis det er aftalt i en særskilt skriftlig aftale, kan Ticketcase overdrage en del af Billetfortjenesten til Arrangøren før afslutningen af den relevante begivenhed (”Forudbetalinger”). Arrangøren accepterer, at sådanne Forudbetalinger alene er forudbetalte beløb, som kan forfalde til Arrangøren.

Ticketcase kan til enhver tid opsige eller ophæve Arrangørens ret til at modtage Forudbetalinger eller ændre vilkårene for sådanne Forudbetalinger, som er betalt til Arrangøren. Endvidere kan Ticketcase kræve sådanne Forudbetalinger tilbage afhængig af refusioner, tilbageførsler, kundeklager, mistanke om bedrageri, overtrædelse af Vilkårene og Betingelserne og nærværende Handelsaftale samt lignende årsager. I sådanne tilfælde skal Arrangøren straks tilbagebetale det krævede beløb.

3.2.4 Aflysning af events og manglende opfyldelse

I tilfælde af en aflyst event eller risiko for aflysning eller anden manglende opfyldelse foretager Ticketcase ingen eller reducerede betalinger til Arrangøren, medmindre Ticketcase modtager tilstrækkelig sikkerhed for Arrangørens forpligtelser i henhold til nærværende Handelsaftale.

Ingen Billetfortjeneste tjenes, før eventen er afviklet, henholdsvis før den sidste event i abonnementsperioden er afviklet. Såfremt en Forudbetaling allerede er foretaget til en Arrangør af en aflyst event, skal den Arrangør straks tilbagebetale en sådan Forudbetaling for at muliggøre eventuelle refusioner. Såfremt en Arrangør undlader at eftergive et beløb, der er tilstrækkeligt stort til at dække refusionerne, accepterer Arrangøren, at beløbet vil forfalde til betaling og skyldes Ticketcase fra Arrangøren, indtil det er fuldt ud tilbagebetalt.

3.2.5 Ret til modregning og hensættelser

Ticketcase har ret til at beholde en procentdel af gebyrerne til at finansiere en hensættelse, som det måtte være nødvendigt for at sikre opfyldelse af Arrangørens forpligtelser eller til at beskytte Ticketcase mod svigagtig eller fejlagtig aktivitet.

Denne ret til en hensættelse opretholdes, indtil Arrangøren opfylder alle sine forpligtelser i henhold til relevante aftaler med Ticketcase eller på anden vis giver Ticketcase tilstrækkelig sikkerhed for sådanne forpligtelser.

Hensættelsen er også underlagt retten til modregning. Hvis en modregning ikke fuldt ud dækker det beløb, der skyldes af Arrangøren i henhold til en gældende aftale, forfalder beløbet til betaling og skyldes Ticketcase fra Arrangøren, indtil det er fuldt ud tilbagebetalt.

3.2.6 Tilbageførsler og omgørelser

Arrangøren er ansvarlig for alle kreditkorttilbageførsler og lignende transaktionsomstødelser over for Ticketcase for så vidt angår Arrangørens events bortset fra tilfælde, hvor sådanne tilbageførsler alene skyldes Ticketcases forsømmelighed eller bevidste uredelighed. Arrangøren er også ansvarlig for ekstra gebyrer, som Ticketcase pådrager sig i forbindelse med sådanne tilbageførsler. Når Arrangøren bedes om det, accepterer Arrangøren straks at godtgøre Ticketcase fuldt ud for sådanne beløb.

Ticketcase bestræber sig inden for rimelighedens grænser på at repræsentere sådanne tilbageførsler og omgørelser på vegne af Arrangøren. Arrangøren accepterer inden for rimelighedens grænser at bestræbe sig på at samarbejde med Ticketcase i tilfælde af en sådan repræsentation. Ticketcase er dog ikke forpligtet til at repræsentere en tilbageførsel, som de mener, at de sandsynligvis vil miste, såfremt den vedrører en transaktion, som skal refunderes i overensstemmelse med refusionspolitikken.

3.2.7 Valutaer

TBB-tjenesten er alene tilgængelig for visse valutaer og for Arrangører visse steder. Billetfortjenester, der opkræves i en valuta, må kun overføres til Arrangøren i den valuta. Ticketcase tilbyder ingen valutakonvertering. Forskellige betalingsbehandlingsmuligheder kan være tilgængelige afhængig af valutaen og placeringen.

3.2.8 E-fakturering

Yderligere vilkår gælder, hvis Arrangøren vælger at bruge muligheden ”E-fakturering”.

Såfremt ”E-fakturering” er aktiveret, har Forbrugerne mulighed for at vælge ”Betal med E-faktura” som betalingsmetode ved kassen. I så fald indsamler Ticketcase de Forbrugerdata, der er nødvendige for at udstede fakturaen, og videregiver disse data til Arrangøren.

Det er Arrangørens ansvar at:

Udstede fakturaen til den relevante Forbruger

Opkræve betalingen direkte fra Forbrugeren

Markere ordren som ”Betalt” i det dertil bestemte område på Tjenesterne

Når en ordre er markeret som ”Betalt”, sender Ticketcase ordrebekræftelsen og udsteder en billet til Forbrugeren i overensstemmelse med Vilkårene og Betingelserne og nærværende Handelsaftale. Bemærk, at med ”E-faktura” finder transaktionen alene sted mellem Arrangøren og den relevante Forbruger. Ticketcase formidler ikke og er ikke ansvarlig for denne transaktion.

3.2.9 Rabatkuponer og gavekort

Arrangører må ikke sælge eller på anden måde tilbyde rabatkuponer og/eller gavekort via Tjenesten.

3.2.10 Videresalg af billetter

Arrangører må ikke videresælge billetter til event(s) via tjenesten.

3.2.11 Ticketcase Advertising

Ticketcase Advertising markedsfører arrangørens event(s) direkte til forbrugere på tværs af Ticketcases egne og eksterne Ticketcase kanaler. Ticketcase markerer hver ordre med en kilde. Hvis kilden på ordren er Ticketcase Advertising og arrangøren har Ticketcase Advertising slået til på tidspunktet for ordren vil et Ticketcase Advertising gebyr blive fratrukket. Arrangører kan på et hvert tidspunkt vælge at slå Ticketcase Advertising til eller fra. Se prisen for Ticketcase Advertising her Kilden på en ordre er baseret på UTM tags og det er arrangørens eget ansvar ikke at dele links med Ticketcase definerede UTM tags.

3.3 Refusioner

3.3.1 Refusionspolitik og -behandling

Alle refusioner vedrører alene billettens pålydende værdi henholdsvis abonnementsbillettens pålydende værdi. Yderligere Gebyrer som Ticketcases Servicegebyr refunderes ikke.

Arrangører gebyrer så som gebyr for Ticketcases alternative betalingsmetoder og Ticketcase Advertising gebyr bliver ikke refunderet og fratrækkes billetindtægterne.

Det er op til Arrangøren at indstille og formidle Arrangørens refusionspolitik, så længe den ikke er i strid med Vilkårene og Betingelserne, nærværende Handelsaftale eller nogen anden aftale mellem Ticketcase og Arrangøren. En sådan refusionspolitik skal også følge de minimumskrav, der er angivet i Arrangørens krav i forbindelse med refusionspolitikken.

Refusioner skal godkendes af Arrangøren og behandles af Ticketcase. I tilfælde af aflysning og manglende opfyldelse af en event er refusioner genstand for følgende krav:

Såfremt en event aflyses, accepterer Arrangøren inden for 5 dage fra annulleringen at returnere relevante Forudbetalinger til Ticketcase, således at refusionerne kan behandles.

Arrangøren accepterer, at ingen refusioner finder sted uden for Ticketcases platform.

Arrangøren accepterer at oplyse Forbrugerne om eventuelle aflysninger, så snart det er rimeligt muligt og senest på eventens starttidspunkt.

Såfremt Arrangøren undlader at oplyse Ticketcase om en aflysning af en event, og Ticketcase i god tro udbetaler fortjenesten fra en sådan event til arrangøren, skal sidstnævnte på forlangende tilbagebetale et beløb, der svarer til fortjenesten, til Ticketcase.

Arrangøren skal sikre, at Arrangørens kontaktoplysninger er tilstrækkelige til at gøre det muligt for Forbrugerne at fremsætte sådanne refusionsanmodninger.

Arrangøren accepterer, at Ticketcase har ret til at opkræve Arrangøren for omkostningerne ved tilbageførslerne i forbindelse med en aflyst event.

3.3.2 Tvister vedrørende refusioner

Alle tvister vedrørende refusioner er mellem Arrangøren og dennes Forbrugere. Ticketcase kan prøve at mægle i en tvist, men det er Arrangørens forpligtelse at afgøre en tvist. Ticketcase har til enhver tid ret til at foretage refusioner på Arrangørens vegne som angivet nedenfor.

3.3.3 Obligatoriske refusioner

Uanset forestående, giver Arrangøren Ticketcase tilladelse til at foretage refusioner (helt eller delvist) i følgende situationer:

Arrangøren har specifikt givet tilladelse til refusionen.

Der er væsentlig uoverensstemmelse mellem eventen og eventens beskrivelse, som er blevet præsenteret for Forbrugeren, og den/de faktiske event(s).

Forbrugerne kan ikke deltage i en event på grund af, at Arrangøren har undladt at planlægge kapacitet, indgang og udgang og tilsvarende forhold, eller Forbrugerne ville blive udsat for sikkerhedsrisici ved at deltage i eventen.

Ticketcase mener efter eget skøn, at specifikke ordrer bør refunderes i henhold til Arrangørens opslåede refusionspolitik eller Ticketcases Vilkår og Betingelser og andre aftaler.

Ticketcase forventer, at refusionsanmodningen, såfremt den ikke imødekommes, vil medføre en tilbageførsel, som Ticketcase sandsynligvis vil miste.

Arrangøren undlod at slå en refusionspolitik op på den relevante eventside, og Ticketcase mener (efter eget skøn), at imødekommelsen af en refusion er rimelig efter omstændighederne.

Ticketcase mener efter eget skøn, at specifikke ordrer er svigagtige.

Ticketcase mener efter eget skøn, at ordren er en kopi.

Arrangøren opsiger abonnementsbilletter eller én eller flere events, der er omfattet af en sådan abonnementsbillet.

Ticketcase er også bemyndiget til at foretage refusioner, hvis de efter eget skøn mener, at:

Arrangøren har afgivet urigtige eller misvisende oplysninger eller er indblandet i svigagtig aktivitet.

Der er væsentlig risiko for, at Arrangøren ikke sørger for opfyldelse for så vidt angår den relevante event eller fremtidige events.

Ticketcase sandsynligvis vil modtage klager, refusionsanmodninger, tilbageførsler og lignende krav, der vedrører et væsentligt beløb af Forbrugerens ordrer.

Arrangøren har brugt Tjenesterne til at behandle Ikke-tilladte Transaktioner eller administrere Ikke-tilladte Events, eller såfremt undladelsen af at give en refusion ville udsætte Ticketcase for retsansvar.

Arrangøren aflyser eller udskyder et event i kommunikation udenfor Ticketcases platform.

Arrangøren accepterer straks at godtgøre Ticketcase fuldt ud for eventuelle foretagne refusioner med undtagelse af, når sådanne refusioner opstår på grund af Ticketcases forsømmelighed eller bevidste uredelighed.

Såfremt en Arrangør ikke eftergiver refusioner til Ticketcase, som er tilstrækkeligt store til at dække sådanne obligatoriske refusioner, forfalder beløbet og skyldes Ticketcase fra Arrangøren, indtil det er tilbagebetalt fuldt ud.

3.4 Ikke-eksklusive retsmidler og skatter

3.4.1 Ikke-eksklusive retsmidler

Såfremt en Arrangør undlader at betale et beløb, der skyldes Ticketcase i henhold til en relevant aftale for de leverede Tjenester, kan Ticketcase i det omfang, gældende ret tillader det:

Tilbageholde og bruge beløb, der skyldes Arrangøren, til at modregne det beløb, der af Arrangøren skyldes Ticketcase.

Såfremt Arrangørens resterende beløb ikke er tilstrækkeligt stor til at dække det skyldige beløb, sendes en faktura til Arrangøren for det skyldige beløb.

Arrangøren accepterer at betale disse fakturerede beløb inden for 30 (tredive) dage fra fakturadatoen. Såfremt Arrangøren ikke betaler, forbeholder Ticketcase sig retten til at ophæve eller opsige Arrangørens registrering af Tjenester, der leveres af Ticketcase. Endvidere er sådanne beløb genstand for inkasso.

3.4.2 Inkasso og omkostningsdækning

Ticketcase forbeholder sig retten til at overdrage eventuelt ubetalte beløb til inkasso, såfremt sådanne beløb ikke betales inden for 30 (tredive) dage efter fakturadatoen. På forlangende accepterer Arrangøren straks at godtgøre Ticketcase fuldt ud for omkostninger, der er pådraget i forbindelse med inkasso af beløb, der skyldes i henhold til gældende aftaler mellem Ticketcase og Arrangøren.

Såfremt Arrangøren ikke reagerer på en opkrævningsunderretning, forbeholder Ticketcase sig retten til at forfølge udestående skyldige beløb via relevante retslige veje.

3.4.3 Skatter

Arrangørerne er eneansvarlige for at afgøre, hvilke skatter, afgifter osv., der gælder for Arrangørens brug af Tjenesterne, samt for at opkræve og anmelde de rette beløb til de relevante myndigheder.

Såfremt Ticketcase af myndighederne påkræves at betale eventuelle skatter, der kan henføres til Arrangørens brug af Tjenesterne, accepterer Arrangøren straks at godtgøre Ticketcase fuldt ud for skatterne og eventuelle tilknyttede udgifter.

På grund af regler for forbrugsskat i den Europæiske Union (”EU”) skal Ticketcase opkræve moms (”moms”) fra alle Billetfortjenester og Gebyrer. Det er Arrangørens ansvar at eftergive relevant moms fra Billetfortjenesten til de relevante skattemyndigheder. Vi opkræver moms i overensstemmelse med standardsatsen for moms i det pågældende land. Den faktiske momssats kan komme an på flere faktorer og vurderes fra sag til sag.

3.5 Midler, som der ikke er gjort krav på

Såfremt der ikke er nogen aktivitet på en Arrangørs konto i den periode, der er angivet i de relevante love for ejendom, som der ikke er gjort krav på, og Ticketcase har midler vedrørende kontoen, giver Ticketcase Arrangøren behørigt varsel i henhold til gældende love.

Såfremt der ikke er gjort krav på midlerne inden for den periode, der er angivet i varslet, skal Ticketcase afskaffe midlerne i overensstemmelse med gældende love.

Uanset ovenstående bliver alle udbetalingskrav forældede efter 3 (tre) år fra det tidspunkt, hvor kravet opstod. Det er alene Arrangørens ansvar at give korrekte og opdaterede bankoplysninger til at muliggøre udbetaling. Endvidere er Arrangøren forpligtet til proaktivt at kontakte Ticketcase i tilfælde af manglende udbetaling.

4. Ikke-tilladte Events og Transaktioner

4.1 Ikke-tilladte Events

Arrangørerne må ikke slå events op eller deltage i aktiviteter på Tjenesterne, som:

Overtræder eller muliggør overtrædelse af gældende ret

Indeholder Indhold, der ville være i strid med Vilkårene og Betingelserne.

En event, der hører ind under ovenstående kategori, betragtes som en ”Ikke-tilladt Event”.

4.1 Ikke-tilladte Transaktioner

Arrangører må ikke bruge TBB til at foretage nogen af følgende transaktioner:

transaktioner, der vedrører voksenindhold, ulovlige varer og tjenester, køb af kryptovaluta, lotteri eller spil.

Transaktioner af svigagtig eller ulovlig art.

Transaktioner, der ikke vedrører bona fide-køb af billetter, donationer eller andre genstande eller tjenester, der vedrører events.

En transaktion, der hører ind under ovenstående kategori, betragtes som en ”Ikke-tilladt Transaktion”.

4.2.1 Ticketcase må til enhver tid og på eget initiativ undersøge, hvorvidt en transaktion udgør en Ikke-tilladt Transaktion. Arrangøren forstår og accepterer, at sådanne undersøgelser er tidskrævende, og at eventuelle forfaldne betalinger til arrangøren sættes på pause, indtil en sådan undersøgelse er afsluttet.

Under undersøgelsen kan Ticketcase kræve yderligere dokumenter og/eller oplysninger fra arrangøren for at afgøre, hvorvidt nogen vilkår og betingelser er misligholdt.

Ticketcase kan efter eget skøn afgøre, hvorvidt udleverede dokumenter og/eller oplysninger er tilstrækkelige til at afgøre, om en transaktion er en Ikke-tilladt Transaktion eller ej. Såfremt Ticketcase afgør, at en transaktion er en Ikke-tilladt Transaktion, er Ticketcase berettiget til at fortsætte med de handlinger, der er angivet i artikel 4.3 i nærværende Handelsaftale.

4.3 Retsmidler

Såfremt Arrangøren slår en Ikke-tilladt Event op eller behandler eller forsøger at behandle en Ikke-tilladt Transaktion, kan Ticketcase udføre en af eller alle følgende handlinger samt forfølge andre retsmidler, som er tilladt i henhold til gældende love:

Ophæve eller opsige Arrangørens Ticketcase-konto.

Helt eller delvist ændre eller fjerne Ikke-tilladte Events.

Blokere eller tilbageføre/refundere nogle af eller alle Arrangørens transaktioner.

Beholde midler, der knytter sig til Arrangørens konto i henhold til gældende love

Videregive Arrangøren og relaterede events eller transaktioner til de relevante retshåndhævende myndigheder til videre foranstaltning uden varsel til Arrangøren.

5. Arrangørens oplysninger og garantierklæringer

Arrangøren erklærer og garanterer over for Ticketcase, at:

Såfremt Arrangøren repræsenterer en enhed, eksisterer den enhed berettiget og holder sig inden for gældende love.

Arrangøren (eller den enhed, som Arrangøren repræsenterer) har tilladelse til at indgå nærværende Handelsaftale og udfører de i nærværende Handelsaftale anførte transaktioner.

Indgåelse af og handlen efter nærværende Handelsaftale medfører ikke misligholdelse og udgør ikke forsømmelse i henhold til gældende love.

Såfremt Arrangøren repræsenterer en enhed, har Arrangøren fuld juridisk ret og bemyndigelse til at forpligte en sådan enhed til vilkårene i nærværende Handelsaftale eller andre gældende aftaler med Ticketcase.

Arrangørerne erklærer og garanterer, at de (ikke Ticketcase) har eneansvaret for korrekt udstedelse til deres events og for indfrielse af gyldige billetter kun. Arrangørerne forstår og accepterer, at Ticketcase ikke er erstatningsansvarlig for eventuelle omkostninger, der opstår på grund af, at Arrangøren indfrir fremviste billetter, der er ugyldige eller er tilvejebragt via bedragerisk praksis.

Arrangøren garanterer og indestår over for Ticketcase for, at Arrangørens aktiviteter er og vil være i fuld overensstemmelse med al relevant lovgivning fra tid til anden, herunder lovgivning, der er relevant for udstedelsen af abonnementsbilletter. Såfremt Arrangøren har misligholdt eller ikke overholder lovgivningen, kan Ticketcase opsige Arrangørens events, herunder abonnementsevents, tilbageholde eventuelle billetindtægter og kræve allerede betalte billetindtægter tilbage fra Arrangøren.

6. Ret til opsigelse

Ud over øvrige bestemmelser, der er angivet i Vilkår og Betingelser, kan Ticketcase opsige nærværende Handelsaftale og Arrangørens ret til at bruge Tjenesterne, hvis:

Arrangøren ikke overholder eller misligholder en bestemmelse i nærværende Handelsaftale.

Ticketcases Betalingsbehandlingspartnere efter eget skøn opsiger Ticketcases ret til at yde TBB-tjenesten eller Arrangørens ret til at acceptere betalinger via TBB-tjenesten.

Ticketcase bliver genstand for retslige skridt, der søger at gøre udlæg i eller arrest i dine midler eller ejendom, som er i Ticketcases besiddelse.