Ticketcase logo

Vilkår og Betingelser

Disse Vilkår og Betingelser (eller ”Vilkårene”) skal læses grundigt. Ved at tilgå eller bruge Ticketcase, accepterer du, at du er bundet af Vilkårene.

1. Om nærværende Vilkår

1.1 Definitioner

Tjenester” henviser til Ticketcases tjenester og funktioner, som gøres tilgængelige online (via Ticketcases websteder), offline (f.eks. support) og via mobile applikationer.

Indhold” henviser til materiale som data, tekst, designelementer, lyd, video osv., som gøres tilgængeligt af Ticketcase.

Brugerindhold” henviser til materiale, der bidrages med eller slås op af Brugere ved brug af Tjenesterne.

Arrangør” henviser til eventarrangører eller -initiativtagere, der bruger Tjenesterne til at oprette og fremme deres events.

Forbruger” henviser til alle, der bruger Tjenesterne til at bruge oplysninger, købe billetter, deltage i Events osv.

Brugere” eller ”du”/”dig” henviser til Arrangører, Forbrugere og tredjeparter, der bruger Tjenesterne.

"Ticketcase", "vi", "os" eller "vores" henviser til Ticketcases websted(er), apps, fysiske lokaliseringer, medarbejdere, andre repræsentanter osv.

Vilkår” betyder nærværende Aftales vilkår og betingelser.

1.2 Enheden Ticketcase

Såfremt du tilgår Ticketcases platform fra domænerne: ticketcase.dk, onboarding.ticketcase.dk, backstage.ticketcase.dk, indgår du kontrakt med følgende enhed:

Big Web

Galten Hedevej 27

8370 Hadsten

Danmark

CVR-nr. DK35128247

Alle meddelelser skal sendes til support@ticketcase.dk

1.3 Andre gældende vilkår

Såfremt en Arrangør bruger vores Tjenester til events med betalingsbilletter, gælder Ticketcases Handelsaftale og Arrangørens krav i forbindelse med refusionspolitikken også.

Ved at acceptere nærværende Vilkår og Betingelser erkender du også, at du har læst Politikken om beskyttelse af Persondata og Cookieerklæringen. Disse dokumenter gælder for alle Brugere.

Ticketcase kan sommetider give Brugere tjenester, der ikke er beskrevet i nærværende Vilkår og Betingelser. Nærværende Vilkår gælder for sådanne tjenester, medmindre der er en særskilt og underskrevet kontrakt, der udtrykkeligt angiver andet.

Nærværende Vilkår er en juridisk bindende aftale mellem dig og Ticketcase og angiver dine rettigheder og forpligtelser ved brug af Tjenesterne. Hvis du bruger Tjenesterne på vegne af en anden person eller virksomhed, accepterer du, at nærværende Vilkår også gælder for den part.

2. Vores Tjenester

2.1 Tjenesternes omfang

Ticketcase yder følgende tjenester:

Visning og angivelse af events, der er indsendt af Arrangøren

Accept og behandling af online bestilling af billetter til events

Levering af et bekræftelsesnummer til Forbrugerne for deres transaktion og deres billet

Hjælp til Arrangøren i markedsføringen af deres events for de relevante Forbrugere

Hjælp til Forbrugerne til at finde relevante events, de kan deltage i

Levering af værktøjer og platform til Arrangører til at oprette, administrere, udstede billetter til, reklamere for og afholde deres events

Fuldstændige beskrivelser af specifikke tjenester kan ses på de relevante Ticketcase-sider.

2.2 Arrangørens forpligtelser

Ticketcase hverken opretter, arrangerer eller ejer de events, der er angivet på Tjenesterne. Arrangøren er eneansvarlig for at sørge for, at eventsiden og selve eventen er i overensstemmelse med alle gældende love, og at alle produkter og tjenester, der tilbydes på deres eventside, leveres i overensstemmelse med deres beskrivelse.

Ticketcase inddriver betalinger fra Forbrugerne via tredjepartsbetalingstjenesteudbydere og videregiver betalingerne til Arrangørerne (som defineret i Handelsaftalen).

2.3 Ordrebehandling

Ordrer behandles, når Brugerens faktureringsoplysninger er blevet godkendt. Brugeren modtager en e-mailbekræftelse på en behandlet ordre, kort efter transaktionen er gennemført.

Hvis Brugeren ikke modtager en e-mailbekræftelse eller får en fejlmeddelelse eller afbrydelse i tjenesterne efter at have afgivet sine betalingsoplysninger, er det Brugerens ansvar at bekræfte hos Ticketcase, om ordren er blevet afgivet. Dette gøres ved at kontakte vores kundesupport på den adresse, der er angivet nedenfor, eller ved at sende os en e-mail på support@ticketcase.dk.

Nogle billetter kan tilbydes Forbrugere på baggrund af et abonnement. Alle abonnementsbilletter fornys automatisk ved udgangen af den relevante abonnementsperiode, medmindre andet er angivet. Ved at abonnere på abonnementsbilletter overholder Forbrugerne Nogle billetter kan tilbydes Forbrugere på baggrund af et abonnement. Alle abonnementsbilletter fornys automatisk ved udgangen af den relevante abonnementsperiode, medmindre andet er angivet. Ved at abonnere på abonnementsbilletter overholder Forbrugerne de relevante Arrangørers abonnementsvilkår. Alle abonnementsbilletter er forudbetalt. Inddrivelse af abonnementsgebyret for den følgende abonnementsperiode finder sted inden udløbet af den aktuelle abonnementsperiode. Ved tilmelding af månedligt abonnement vil førstegangsbetalingen blive udregnet baseret på de resterende dage i måneden. Efterfølgende vil månedlige abonnementer blive opkrævet på den første i hver måned. I tilfælde hvor beløbet af den første betaling er mindre end 0.30 GBP / 0.50 EUR / 3 SEK / 2.50 DKK / 3 NOK, så vil beløbet blive rundet op til de førnævnte beløb. Hvis for eksempel en Forbruger abonnerer på en abonnementsbillet den 8. april med en abonnementsperiode på 1 (en) måned vil førstegangsbetalingen dække perioden 8. april til 30. april. Efterfølgende vil den automatiske inddrivelse af abonnementsgebyret, der dækker abonnementsperioden, der begynder den 1. maj, blive opkrævet den 1. maj og så videre. Forud for den automatiske inddrivelse af det aftalte abonnementsgebyr for den følgende abonnementsperiode sender Ticketcase en e-mail til Forbrugeren. Arrangører kan til enhver tid ændre prisfastsættelsen på abonnementsbilletter. I tilfælde af en prisændring orienterer Arrangøren Forbrugeren i forvejen ved at sende en e-mail til den adresse, der blev registreret af Forbrugeren ved køb af den oprindelige abonnementsbillet. Hvis Forbrugeren ikke accepterer en prisændring, kan Forbrugeren annullere sin abonnementsbillet som beskrevet i afsnit 4.3. Forbrugere, der abonnerer på abonnementsbilletter, kan annullere købet inden for 14 dage efter det oprindelige køb.

Forbrugere giver herved Ticketcase tilladelse til at opkræve eller debitere deres betalingskort eller anden konto for den pålydende værdi af et billetkøb samt eventuelle gebyrer og andre opkrævninger (for eksempel skatter), der skal betales i forbindelse med transaktioner, der anmodes om via Ticketcase. Hvis en billet købes på abonnementsbasis, tillader forbrugerne hermed Ticketcase at opkræve eller debitere deres betalingskort eller anden konto for abonnementsgebyret og eventuelle abonnementsgebyrer, der skal betales på baggrund af, at abonnementet fornys automatisk, samt eventuelle gebyrer og andre opkrævninger (for eksempel skatter), som eventuelt skal betales i forbindelse med transaktioner, der anmodes om via Ticketcase.

2.4 Levering af billetter

Ticketcases billetter kan repræsentere varer, værdikuponer, tjenester eller traditionelle billetter. Billetter leveres altid elektronisk til den e-mail, som Brugeren afgiver i forbindelse med købet.

Ticketcase sender en kvittering til Brugerens e-mail umiddelbart efter købet. Hvis en Bruger ikke har modtaget billetterne en time efter købet, kan Brugeren kontakte Ticketcases supportafdeling.

Brugerne skal udskrive billetterne og tage dem med til eventen, medmindre arrangøren har angivet andet. For større events kan arrangøren vælge at bruge Ticketcases scannere, som også gør det muligt at bruge mobilbilletter.

Hvis en Bruger ikke oplyser os om manglende modtagelse af billetterne inden for en rimelig tid (og mindst 72 timer før eventen), har vi intet ansvar over for Brugeren. Fysisk levering af billetter, hvor denne mulighed er til stede og relevant, er underlagt leveringsvirksomhedens vilkår.

3. Forbrugerens privatliv

3.1 Politik om beskyttelse af Persondata

Oplysninger, der gives til Ticketcase af Brugere, eller som indsamles af Ticketcase, er underlagt vores Politik om beskyttelse af Persondata.

Det kan ikke garanteres, at en dataoverførsel over internettet er 100 % sikker. Derfor kan Ticketcase ikke garantere eller stå inde for sikkerheden for oplysninger, som du overfører til Ticketcase, og du gør dette på egen risiko. Ticketcase garanterer ikke portalens eller tjenesternes sikkerhed eller forebyggelsen af tab af, ændring af eller uretmæssig adgang til dine kontooplysninger eller -data.

3.2 Arrangørens forpligtelser

Som Arrangør accepterer du at overholde alle gældende love vedrørende indsamling af forbrugeroplysninger samt alle relaterede politikker, der er slået op på Tjenesterne.

4. Opsigelse af Aftalen

4.1 Vilkårenes varighed

Nærværende Vilkår forbliver gældende, indtil de opsiges. Når aftalen opsiges af en af parterne, gælder nærværende Vilkår generelt ikke længere. Visse bestemmelser vil dog til enhver tid være gældende for både Brugere og Ticketcase. (Se nedenfor)

4.2 Opsigelse fra Ticketcases side

Ticketcase kan til enhver tid opsige en Brugers ret til at bruge Tjenesterne, hvis Brugeren misligholder nærværende Vilkår, misbruger Tjenesterne eller hvis tilladelse af brug af Tjenesterne ville være i strid med gældende love eller ville udsætte Ticketcase for juridisk ansvar.

Hvis en Forbruger vælger at betale for billetterne på abonnementsbasis og undlader at betale én eller flere rater, når de forfalder, på grund af, at Forbrugerens betalingsmetode er udløbet, at der er utilstrækkelige midler eller andet, vil Forbrugeren forblive ansvarlig for alle skyldige abonnementsgebyrer samt eventuelle omkostninger, som Ticketcase og/eller Arrangøren pådrager sig ved inddrivelsen af beløb, som Forbrugeren undlod at betale i forbindelse med den relevante abonnementsbillet, herunder advokat- og inddrivelsesgebyrer, og Ticketcase kan ophæve eller opsige Forbrugerens abonnement.

Ticketcase kan til enhver tid beslutte helt eller delvist at holde op med at tilbyde Tjenesterne. Vi bestræber os inden for rimelighedens grænser på at give Brugerne besked om et sådant ophør. Brugerne accepterer, at Ticketcase ikke er ansvarlig over for dem eller tredjeparter for ophørt adgang til Tjenesterne.

4.3 Opsigelse fra Brugernes side

Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, kan en Bruger opsige adgangen til Tjenesterne og anvendeligheden af nærværende Vilkår ved at slette sin konto.

Forbrugere uden en registreret konto kan til enhver tid opsige nærværende Vilkår ved at ophøre brug af Tjenesterne. Så længere Forbrugere fortsætter med at tilgå Tjenesterne, forbliver nærværende Vilkår gældende.

Alle abonnementsbilletter er forudbetalt, og abonnementer kører, indtil de opsiges. En Forbruger kan annullere et nyt abonnement efter 5 (fem) måneder med et varsel på den aktuelle betalingsmåned plus 1 (en) måned, medmindre andet er angivet af arrangøren i forbindelse med købet og/eller i bekræftelsesmailen. Udenfor den indledende bindingsperiode, forbrugeren kan opsige et abonnement med et varsel på den aktuelle betalingsmåned plus 1 (en) måned. Hvis for eksempel en Forbruger opsiger et abonnement den 16. maj, løber Forbrugerens abonnement indtil den 30. juni (aktuelle betalingsmåned = 15. maj - 31. maj + 1 måned = 1. juni - 30. juni). Forbrugeren har fortsat adgang til alle events, der er omfattet af abonnementsbilletten for den resterende del af Forbrugerens betalte abonnementsperiode, men Forbrugeren modtager ikke en refusion for betalte abonnementsgebyrer. Efter opsigelse af Forbrugerens abonnement skylder Forbrugeren stadig alle påløbne skyldige men ikke afholdte beløb i henhold til nærværende Vilkår. Forbrugeren erkender og accepterer, at opsigelse af Forbrugerens abonnement er Forbrugerens eneste regres, hvis Forbrugeren er utilfreds med, har et problem med eller betænkeligheder vedrørende de events, der er omfattet af abonnementsbilletten, Tjenesterne eller nærværende Vilkår, herunder abonnementsgebyrer, relevante skatter eller faktureringsmetoder eller eventuelle ændringer.

4.4 Undtagelser

Bestemmelser, som af natur vil være gældende efter opsigelsen af nærværende Vilkår, vil stadig være gældende.

5. Friholdelse og skadesløsholdelse

Brugerne accepterer at sikre Ticketcase, hvis deres brug af Tjenesterne medfører, at Ticketcase står over for retskrav eller -udgifter eller andre krav eller udgifter.

5.1 Frigørelse for forpligtelser

Brugerne accepterer hermed at friholde Ticketcase fra skadeserstatning eller tab, der opstår som følge af en tvist mellem Brugere og en tredjepart (herunder andre Brugere) i forbindelse med events, der er angivet på Tjenesterne eller selve Tjenesterne.

5.2 Skadesløsholdelse

Brugerne accepterer at friholde og holde Ticketcase og deres repræsentanter skadesløse for skadeserstatninger og tab, der opstår som følge af krav, søgsmål eller andre skridt, som indledes af en tredjepart vedrørende Brugerens misligholdelse af nærværende Vilkår, brug af Tjenesterne i strid med nærværende Vilkår eller misligholdelse af gældende love og regler.

6. Garantifralæggelse og risiko for Brugeren

Ticketcase bestræber sig på at levere Tjenesterne som forventet af Brugeren, men visse ting kan ikke garanteres.

Tjenesterne leveres i forhåndenværende stand. Ticketcase fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier af enhver slags. Ticketcase giver ingen garanti for, at Tjenesterne opfylder en Brugers krav eller ikke afbrydes eller er sikre eller fejlfri.

Brugerne accepterer, at Ticketcase ikke har kontrol over og ikke kan garantere kvaliteten, nøjagtigheden, sikkerheden eller lovligheden af en event eller af Indhold, som leveres af Brugerne.

Ticketcase er ikke ansvarlig for noget erstatningsansvar, der skyldes handlinger eller undladelser fra en tredjepart, som Ticketcase bruger til at levere Tjenesterne.

Forbrugerne forstår, at visse events kan medføre iboende risici, og at deltagelse i disse events medfører frivillig accept af disse risici.

Ovenstående fraskrivelser gælder i det videst mulige omfang, loven tillader.

7. Ansvarsbegrænsning

7.1 Ansvarsbegrænsning

I det omfang, gældende love tillader, er Ticketcase og enheder, der er knyttet til Ticketcases levering af Tjenester, ikke ansvarlig for Brugere eller tredjeparter i forbindelse med skadeserstatning.

7.2 Undtagelser

En garanti eller rettigheder, der ikke kan fraskrives eller begrænses i henhold til loven, fraskrives og begrænses ikke ved nærværende Vilkår. Alene de ansvarsbegrænsninger, der er lovlige i din retskreds, gælder.

8. Tjenesternes licens

8.1 Licens til Tjenesterne

Ticketcase giver Brugerne en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og genkaldelig ret til at bruge vores Tjenester i deres egenskab af enten Forbruger (til at finde og deltage i events) eller Arrangør (til at oprette events og sælge billetter).

Arrangørers og Forbrugeres brug af Tjenesterne skal overholde nærværende Vilkår og relevante love.

8.2 Begrænsninger

Brugerne accepterer, at de ikke kopierer eller laver afledte former af Tjenesterne, foretager reverse engineering af nogen del af Tjenesterne, bruger Tjenesterne til erhvervsformål, der ikke udtrykkeligt er angivet, fjerner eller ændrer mærkebeskyttede oplysninger på Tjenesterne eller på nogen måde påvirker eller afbryder Tjenesterne.

8.3 Ophavsrettigheder og intellektuel ejendom

Brugerne accepterer, at alt Indhold på Webstedet kan beskyttes ved love for ophavsrettigheder, varemærker eller anden intellektuel ejendom. Ticketcase kan eje Indholdet på webstedet, eller dele af Indholdet på webstedet kan gøres tilgængeligt for Ticketcase via aftaler med tredjeparter.

Indhold på Websiden, der er inkluderet i eller gøres tilgængeligt via Tjenesterne, tilhører alene Ticketcase og er beskyttet af love om ophavsret. Brugerne accepterer alene at bruge Indholdet på webstedet til formål, der er tilladt i henhold til nærværende Vilkår og gældende love. Rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes.

8.4 Varemærker

Ticketcases varemærker, servicemærker og logoer, der bruges i forbindelse med Tjenesterne, er Ticketcases registrerede eller ikke-registrerede varemærker eller servicemærker. Andre virksomheds-, produkt- eller servicenavne, der bruges i forbindelse med Tjenesterne, kan være varemærker eller servicemærker, der ejes af tredjeparter.

Brugerne har ikke licens eller ret til at bruge viste varemærker uden forudgående skriftligt samtykke fra Ticketcase.

Varemærkerne må ikke bruges til at tale nedsættende om Ticketcase eller en tredjepart eller på en måde, der kan skade varemærkernes goodwill.

Brug af varemærker som del af et link til eller et websted er ikke tilladt uden Ticketcases forudgående skriftlige samtykke.

Al goodwill, der genereres via brug af Ticketcases varemærke, vil være til gode for Ticketcase. Et antal udstedte og anmeldte patenter gælder for Tjenesterne. Indhold på Webstedet kan også beskyttes af ophavsrettigheder, der ejes af Ticketcase og/eller tredjeparter. Brugere, der kopierer dele af Tjenesterne, krænker patentrettighederne og ophavsrettighederne.

9. Arrangørens forpligtelser vedrørende tilladelser og licenser

Hvis du er Arrangør, erklærer og garanterer du over for os, at:

Du og dine associerede selskaber forud for billetsalgets start indhenter alle relevante licenser, tilladelser og godkendelser (”Autorisation”) i forbindelse med dine events.

Du og dine associerede selskaber overholder og sørger for, at lokaliteterne for alle dine events overholder alle gældende love.

Du anmoder alene Ticketcase om at tilbyde billetter til en event, når du har indhentet en specifik Autorisation til en sådan event.

Du accepterer hermed at friholde Ticketcase, deres repræsentanter og partnervirksomheder for alle skadeserstatninger, der opstår som følge af, eller som på nogen måde er forbundet med din og dine associerede selskabers Autorisation eller undladelse af at indhente eller opretholde en Autorisation.

På Ticketcases rimelige anmodning accepterer du at levere bevis for en relevant Autorisation og relaterede oplysninger, før billetterne eller registreringerne til din event tilbydes.

10. Meddelelse om fjernelse af ophavsrettighed

Hvis du er indehaver af ophavsrettigheder og mener, at indhold på Webstederne krænker dine ophavsrettigheder, kan du indsende en meddelelse på support@ticketcase.dk.

11. Forbud mod kommerciel anvendelse

Webstedets Indhold er ikke til Brugernes kommercielle anvendelse. Brugerne har ikke ret til og accepterer, at de ikke må bruge Indhold på Webstedet til egne kommercielle formål eller benytte metoder til at trække data ud fra Webstedet/Webstederne.

12. Gebyrer og refusioner

12.1 Ticketcases gebyrer

Det er gratis for Brugerne at oprette en konto, opføre en event og tilgå Tjenesterne. Salg af betalingsbilletter, herunder abonnementsbilletter, og registreringer er dog genstand for et gebyr. Gebyrer kan variere på baggrund af individuelle aftaler mellem Ticketcase og visse Arrangører.

Arrangørerne kan vælge at videregive gebyrerne til Forbrugerne. I så fald vises disse som ”Gebyrer” på den relevante eventside. Arrangørerne kan også vælge i stedet at medtage gebyrerne i billet- eller registreringsprisen og betale gebyrerne fra bruttofortjenesten fra billetterne.

Forbrugerne kan opkræves andre gebyrer, herunder skatter, billetforsikring osv. Derfor kan det samlede gebyr, der betales af Forbrugerne, adskille sig fra de gebyrer, som Ticketcase opkræver til den relevante Arrangør eller de standardgebyrer, der er beskrevet for Arrangørerne på Tjenesterne.

Ticketcase kontrollerer ikke og har ikke oplysninger om gebyrer, der opkræves af en individuel Brugers bank eller kreditkortfirma. Brugerne skal spørge deres bank eller kreditkortfirma om relevante gebyrer, tillæg og valutakonverteringssatser forud for transaktioner på Ticketcase.

12.2 Overdragelse af billetter

Såfremt du ønsker at overdrage billetter til en event, som du har købt på Ticketcase, bedes du følge anvisningerne på siden ”Hvordan overdrager jeg billetter til en ven?”

12.3 Refusioner

Alle billettransaktioner er mellem en Arrangør og de respektive Forbrugere. Derfor skal Forbrugerne kontakte den relevante Arrangør med eventuelle refusionsanmodninger. Her kan du få hjælp til at få en refusion.

Forbrugere, der får en refusion, skal smide alle tidligere leverede billetter ud og må ikke bruge dem til at deltage i events, som billetterne er udstedt til. Overtrædelse deraf er bedrageri. Arrangørerne forventes at følge alle relevante procedurer for at bekræfte billetternes gyldighed. Ticketcase holdes ikke ansvarlig for omkostninger, der opstår som følge af Arrangørernes undladelse af at kontrollere billetternes gyldighed eller for eventuelle omkostninger eller skadeserstatninger, der opstår som følge af bedrageri eller køb af billetter via uofficielle metoder.

Inden køb af billetterne er det Forbrugerens ansvar omhyggeligt at gennemgå alle aspekter af events, der er omfattet af sådanne billetter, herunder eventens begrænsninger, datoer, prisfastsættelse og opkrævninger. Ticketcase udsteder ikke refusioner for mistede, stjålne, ødelagte eller beskadigede billetter undtagen i de begrænsede tilfælde, der udtrykkeligt er beskrevet i nærværende Aftale. Såfremt Ticketcase opsiger en abonnementsbillet, skal Forbrugeren øjeblikkeligt indstille brugen af billetten og/eller deltagelse i events, der er omfattet af billetten. Hvis Forbrugeren har abonneret på eller betalt for en abonnementsbillet, og Ticketcase og/eller Arrangøren opsiger eller annullerer billetten lige før afslutningen af en betalt abonnementsperiode, eller Ticketcase opsiger Forbrugernes konto før udgangen af en betalt abonnementsperiode af årsager ud over Forbrugerens misligholdelse af nærværende Vilkår, refunderer Ticketcase en forholdsmæssig del af det relevante abonnementsgebyr, der svarer til den del af den betalte abonnementsperiode, hvor handlingen gjorde, at Forbrugeren ikke havde adgang til de events, der er omfattet af abonnementsbilletten. Såfremt Ticketcase opsiger eller annullerer Forbrugerens abonnementsbillet, fordi Forbrugeren misligholdt nærværende Vilkår, er Forbrugeren ikke berettiget til en refusion.

Selvom en refusion gives af Arrangøren, trækkes Ticketcases gebyrer fra refusionsbeløbet, uanset om gebyret er inkluderet i billetprisen eller ej. Forbrugeren kan søge om en refusion forud for den pågældende event, forudsat at billetten til eventen bliver ved med at være udbudt. Forbrugeren kan søge om en refusion for en abonnementsbillet før begyndelsen af abonnementsperioden, forudsat at abonnementsbilletterne bliver ved med at være udbudt. Accept af refusioner afgøres af Arrangørens refusionspolitik, og det er Forbrugerens ansvar at spørge ind til politikken hos Arrangøren forud for købet af en billet.

Såfremt en event aflyses, informerer Arrangøren af eventen Brugeren før aflysningen og refunderer til Brugeren billetprisen minus transaktionsgebyret og Ticketcases gebyr. For abonnementsbilletter gælder, at aflysning af én eller flere events, der er omfattet af en sådan billet, ikke giver Forbrugeren ret til en refusion af abonnementsgebyret eller en del deraf. Arrangøren af en event, der er omfattet af en abonnementsbillet, oplyser Forbrugeren forud for en aflysning eller ændring af de events, der er omfattet af billetten.

Uanset modstridende bestemmelser i nærværende Vilkår bliver alle refusionskrav forældede efter 3 (tre) år fra det tidspunkt, hvor kravet opstod.

13. Meddelelser

Ticketcase kan sende meddelelser til Brugere via e-mails, der er registreret i Ticketcases registre. Ticketcase kan også sende meddelelser om ændringer i nærværende Vilkår og andre anliggender ved at slå meddelelser eller links til meddelelser op på Tjenesterne.

Meddelelser til Ticketcase kan sendes til support@ticketcase.dk.

14. Løbende ændringer til Vilkårene og Betingelserne

Ticketcase forbeholder sig retten til at ændre nærværende Vilkår fra tid til anden. Såfremt ændringerne betragtes som værende væsentlige, oplyser Ticketcase Brugerne ved at slå ændringerne op på Tjenesterne eller sende e-mails eller meddelelser til Brugerne.

Brugerne er ansvarlige for at holde sig opdaterede omkring de opslåede ændringer. Fortsat brug af Tjenesterne efter eventuelle ændringer udgør accept af disse ændringer og de opdaterede Vilkår.

Ticketcase kan ikke garantere tilgængeligheden af visse produktfunktioner eller -funktionalitet. Ticketcase forbeholder sig retten til at ændre eller indstille en del af Tjenesterne eller hele Tjenesten.

15. Overdragelse

Ticketcase kan frit overdrage nærværende Vilkår og Ticketcases rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende Vilkår til et associeret selskab eller en anden enhed uden Brugernes samtykke eller godkendelse.

16. Aftalens omfang

Nærværende Vilkår regulerer brugen af Ticketcases Tjenester og udgør hele aftalen mellem Brugerne og Ticketcase.

I tilfælde af en konflikt eller uoverensstemmelse mellem Ticketcases Vilkår og betingelser og andre parters vilkår, herunder blandt andet betalingsbehandlingspartnere og andre tjenesteudbydere, gælder Ticketcases Vilkår og betingelser.

Nærværende Vilkår erstatter alle tidligere aftaler eller kommunikation ud over en skriftlig aftale for Tjenesterne mellem en Bruger og Ticketcase vedrørende en nærmere angivet event.

17. Lovvalg og værneting

Nærværende Aftale reguleres af og fortolkes i henhold til gældende ret i det land, hvor Ticketcase-enheden er registreret som angivet i bestemmelse 1.2 i nærværende dokument, og parterne underkaster sig hermed domstolenes enekompetence i de ovenfor anførte lande for så vidt angår eventuelle krav (herunder tvister eller krav uden for kontraktforhold).

18. Linkede konti og tredjepartswebsteder

Brugerne erkender og accepterer, at Ticketcase ikke kontrollerer og ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af eksterne websteder eller ressourcer, der kan linkes til via Ticketcase eller andre Brugere.

Ticketcase er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for Indhold eller andre materialer på sådanne websteder/ressourcer eller anden skadeserstatning eller tab i forbindelse dermed, heller ikke når webstederne/ressourcerne er knyttet til Ticketcases partnere eller tredjepartstjenesteudbydere.

19. Force majeure

Ticketcase er ikke ansvarlig for en forsinkelse i eller svigt i Tjenesten eller internettet, der skyldes en begivenhed, der er kendt under navnet ”force majeure”, herunder krig, oprør, embargo, terrorisme, strejker eller arbejderes fælles aktioner (det være sig hos Ticketcase eller andre), tilskadekomster eller ulykker eller andre årsager, omstændigheder eller uforudsete tilfælde, der ligger uden for Ticketcases kontrol, og som forhindrer eller besværliggør Ticketcases opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende Vilkår.

20. Øvrige bestemmelser

Ticketcases undladelse af at gennemtvinge en del af nærværende Vilkår udgør ikke et frafald af Ticketcases ret til at gennemtvinge Vilkårene på et senere tidspunkt.

En bestemmelse i nærværende Vilkår, som konstateres uigennemtvingelig, begrænses til det mindst nødvendige omfang. Andre bestemmelser i nærværende Vilkår har stadig fuld gyldighed.

Afsnittenes titler og nummerering i nærværende Vilkår har ingen juridisk virkning. Ticketcase kan frit overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende Vilkår. Vilkårene kan oversættes til andre sprog. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem den engelske version og den oversatte version, har den engelske version forrang.